ประธานรุ่นทุกสมัย
ชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2512
ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 – 2555

ลำดับ
รายชื่อประธานรุ่น
ปี พ.ศ.
1
นายสุขสันต์  จิรจริยาเวช
2525
2
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์  ดามาพงศ์
2526
3
นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์
2527
4
นายแก้วสรร  อติโพธิ
2528
5
นายสหก้อง  คลังหลักทรัพย์
2529
6
นายทวีป  สุนทรสิงห์
2530
7
นายมานพ  นาคทัต
2531
8
นายมานพ  นาคทัต
2532
9
นายพินิจ  สุเสารัจ
2533
10
นายสมัคร  เชาวภานันท์
2534
11
นายสมัคร  เชาวภานันท์
2535
12
นายอนันต์  บัวสุวรรณ
2536
13
นายอนันต์  บัวสุวรรณ
2537
14
นายอดิเทพ  ถิระวัฒน์
2538
15
นายศรีอัมพร  ศาลิคุปต์
2539
16
พล.ต.หญิง นภพร  การุณยะวนิช
2540
17
นางทิพยวดี  มีสมกลิ่น
2541
18
นายสุขสันต์  จิรจริยาเวช
2542
19
นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ
2543
20
นายชัยศักดิ์  อังค์สุวรรณ
2544
21
นางวรรณประภา  หวังวงศ์วัฒนา
2545
22
พล.ต.ต.จำนงค์  แก้วศิริ
2546
23
พล.ต.ต.จำนงค์  แก้วศิริ
2547
24
นายสุรชัย  สุวรรณแสน
2548
25
พล.ต.ท.สุรสีห์  สุนทรศารทูล
2549
26
พ.อ.พัฒนพงษ์  เกิดอุดม
2550
27
พ.ต.อ.บุญเลิศ  เชาวน์โอภาส
2551
28
นายยุทธนา  ทัพเจริญ
2552
29
นายสุพจน์ วาทิตต์พันธ์
2553
30
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ (คลิกที่ชื่อเพื่อแสดงประวัติ)
2554
31
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
2555