ข้อบังคับชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 ของชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2542 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้องบังคับชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 พ.ศ.2533 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อให้กิจการของชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542”
    ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับและระเบียบต่างๆของชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 ที่ใช้บังคับก่อนหน้านี้และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 มีดังต่อไปนี้
         3.1 เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก
         3.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ระหว่างกัน
         3.3 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ และการให้การสงเคราะห์ต่อสมาชิก
         3.4 เพื่อการบันเทิง การกีฬา และการศึกษา
         3.5 เพื่อสนับสนุนร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าในเครือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการส่งเสริมวิชาชีพกฎหมายและ
เผยแพร่วิชาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ข้อ 4 สมาชิกของชมรม
        4.1 สมาชิกของชมรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
           4.1.1 สมาชิกสามัญ
           4.1.2 สมาชิกกิติมศักดิ์
        4.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเข้ารับการศึกษาในปี พ.ศ. 2512 และผู้ที่ย้ายเข้ารับการศึกษาปีที่ 2 ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2513
        4.3 สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการะคุณที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อ ชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 ซึ่งคณะกรรมการตามที่กำหนดใน ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 และ 6.6 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญ เข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์
    ข้อ 5 ให้สมาชิกมีสิทธิ และหน้าที่ดังต่อไปนี้           
        5.1  ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น    
        5.2  เสนอความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญ่ของชมรม 
        5.3  สอบถามถึงการบริหารงานของชมรม
        5.4  เลือกตั้งประธานชมรมและสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรม            
         5.5  รักษาผลประโยชน์ของชมรมและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
    ข้อ 6 การดำเนินการของชมรมให้กระทำโดยคณะกรรมการชมรมนิติศาสตร์ มธ.’12 ซึ่งประกอบด้วย
        6.1 ประธานชมรม ได้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งของสมาชิกในการประชุมใหญ่ มีหน้าที่กำหนด นโยบายในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมและเป็นผู้กำหนดผู้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก สวัสดิการ ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้ง กำหนดหน้าที่สำหรับตำแหน่งนั้นๆ
        6.2 รองประธานชมรม มีหน้าที่ดำเนินการแทนประธานชมรมเมื่อประธานชมรมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ และช่วยเหลือประธานชมรมในกิจกรรมของชมรมตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
        6.3 เหรัญญิก ชมรม มีหน้าที่ดังนี้
           6.3.1 รับผิดชอบการเงินและบัญชีของชมรม ตลอดจนการจ่ายเงิน เก็บรักษาเงินของชมรมโดยปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
           6.3.2 รับผิดชอบควบคุมบัญชีและทรัพย์สินของชมรม
        6.4 สวัสดิการชมรม มีหน้าที่ดังนี้
           6.4.1 ดำเนินการเรื่องสวัสดิการตามที่คณะกรรมการชมรมมอบหมาย
           6.4.2 เสอนแนะในเรื่องสวัสดิการให้คณะกรรมการชมรมพิจารณา
        6.5 ประชาสัมพันธ์ชมรม มีหน้าที่ดังนี้
           6.5.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
           6.5.2 เผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาชิก
        6.6 เลขานุการชมรม มีหน้าที่ดังนี้
           6.6.1 เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชมรมและการประชุมสมาชิกชมรม
           6.6.2 รับผิดชอบงานสารบัญของชมรม 6.6.3 เป็นนายทะเบียนของชมรม
        6.7 ตัวแทนห้อง จำนวน 20 คนได้แก่บุคคลที่ได้รับการสรรหาเลือกจากสมาชิกสามัญ
ของแต่ละห้องใน ชั้นปีที่ 1 เป็นต้วแทนห้อง(ห้อง เอ. มีตัวแทนห้อง 18 คนและ
ห้อง บี. มีตัวแทนห้อง 2 คน)โดยจะให้มีผู้ช่วยตัวแทนห้อง ห้องละ 1 คน
ก็ได้ตัวแทนห้องและผู้ช่วยตัวแทนห้องมีหน้าที่ดังนี้
           6.7.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม
           6.7.2 ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการชมรมในเรื่องต่าง ๆ
        6.8 ตัวแทนสายอาชีพ ได้แก่บุคคลที่ได้รับเลือกจากสมาชิกที่
อยู่ในสายอาชีพเดียวกันจาก ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ ทหาร
ธนาคาร กรมการปกครอง กรมที่ดิน ข้าราชการพลเรือนอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
หรือธุรกิจส่วนตัว สายอาชีพละ 1 คน โดยจะให้มีผู้ช่วยตัวแทนสายอาชีพอาชีพละ 1 คน
ก็ได้ตัวแทนสายอาชีพและผู้ช่วยฯมีหน้าที่เช่นเดียวกับ 6.7
                                                                                                        ...หน้า 2